19/10/21

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון להארכת הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אזרחית

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל,  והיא מחליטה לאשר את מינוי הוועדה לבחינת הארכת ההסמכה של אוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר ראשון ((B.Sc. בהנדסה אזרחית כלהלן:

  • פרופ' יגאל שוחט - המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת בן גוריון, יו"ר
  • פרופ' רחל בקר - הפקולטה להנדסת מבנים וסביבה, הטכניון
  • ד"ר רמי עיד - המחלקה להנדסת בניין, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון