16/07/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת הספק ואנרגיה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר הרכב הוועדה המוצע לבדיקת בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לפתוח תוכנית לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת הספק ואנרגיה, והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' ערן שר – המחלקה להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן גוריון- יו"ר
  • פרופ' יעקב קרני – אמריטוס מכון ויצמן
  • פרופ' עידית אברהמי – ראש המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה וחוקרת ראשית במרכז לביומכניקה באוניברסיטת אריאל.