21/05/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות בעניין בקשת בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית, והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה, כלהלן:
• פרופ' משה צוקרמן – המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב
• פרופ' עוז אלמוג – הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה
• פרופ' דורון פרידמן – בית ספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה