16/07/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה והיא החליטה כלהלן:

1. להקים ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' תימור מלמד – המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר.
  • פרופ' משה נצרתי – הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל
  • פרופ' אהוד היימן – הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת ת"א