16/07/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' יובל שחר, המחלקה להנדסת מערכות מידע ותוכנה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -יו"ר
  • פרופ' עדי זלצברג, הפקולטה לרפואה – טכניון
  • ד"ר איל צימליכמן – סגן מנהל המרכז הרפואי לרפואה וחדשנות, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר.