17/12/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה במדעי המחשב ומתמטיקה שימושית

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בבקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה, במדעי המחשב ומתמטיקה שימושית, והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לשם בדיקת תוכנית הלימודים:

  • פרופ' עמיהוד אמיר – המחלקה למדעי המחשב,  אוניברסיטת בר אילן – יו"ר
  • פרופ' יוסי עזר – ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת ת"א
  • פרופ' אמריטוס שלמה מורן – הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון
  • פרופ' אורי בדר – ראש המחלקה למתמטיקה, מכון וייצמן למדע
  • פרופ' גדי פיביך – ראש ביה"ס למדעי המתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב