09/06/15

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת והחליטה לאשר את ההרכב כלהלן:

  • פרופ' יוסי אטיאס – החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה, יו"ר
  • ד"ר אירית כצנברגר- החוג להפרעות בתקשורת, המכללה האקדמית הדסה
  • ד"ר עופר אמיר- החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב