13/05/14

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • פרופ' דן לאור – החוג לספרות עברית, אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
  • פרופ' יוסי בן ארצי – החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' אבי שגיא – החוג לפילוסופיה כללית , אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' תלמה לייבל – המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה