13/05/14

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • פרופ' אהרון קליימן – החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר
  • ד"ר דניאלה גורביץ – הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' מוחמד חאג' יחיא – בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' ז'ק סילבר – המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' סוזי נבות – בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה