04/03/14

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית.  הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' משה זיידנר – הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' יואל אליצור – בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' אבי עשור – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה