17/05/16

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב עם תזה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ו (17.5.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בבקשת המכללה האקדמית תל אביב- יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  (.(M.Sc במדעי המחשב עם תזה, והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' שולי וינטנר – הפקולטה למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' פז כרמי – המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' שרה כהן – הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב- האוניברסיטה העברית
  • גב' מעיין גורמס- כהן מרכזת הוועדה