31/05/16

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת תוכנה, לצד תוכנית הלימודים הקיימת ללא תזה

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסת תוכנה.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' יוסי גיל – הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל, יו"ר
  • פרופ' מרק לסט – המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • ד"ר שחר מעוז – ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב