28/06/16

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו חוגי בכלכלה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו חוגי (B.A.)  בכלכלה, כלהלן:

  • פרופ' בני בנטל – החוג לכלכלה, אוניברסיטת חיפה- יו"ר
  • פרופ' מרק גרדשטיין – המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • פרופ' יניב גרינשטיין – בית הספר למינהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה