12/11/13

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות.
  2. לאשר את הרכב הוועדה, כלהלן:
  • פרופ' דן אלנתן – בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל – יו"ר
  • פרופ' ג'פרי קנטור – החוג לכלכלה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
  • פרופ' יעקב רוזנברג – המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
  • גב' מוניקה שמילוביץ-אופנר – מרכזת הוועדה

3. דו"ח הוועדה יובא לדיון לאחר קבלת חוות דעת אגפי ות"ת הרלוונטיים.