27/09/16

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב במסלול נלמד (ללט תזה).  הרכב הוועדה שאושר כלהלן:

  • פרופ' שלמה מורן – מדעי המחשב, הטכניון – יו"ר
  • פרופ' ארנון אברון – בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' מיכאל קודיש – המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב