10/01/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להארכת הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסה אופטית

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה תחומית לטכנולוגיה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להארכת הסמכה להעניק תואר ראשון   (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסה אופטית והיא החליטה לאשר את ההרכב ועדת הבדיקה, כלהלן:

  • פרופ' נתן קופיקה – היחידה להנדסה אלקטרואופטיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב – יו"ר
  • פרופ' זאב זלבסקי – הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' טל כרמון – הנדסת מכונות, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל