08/08/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת הערבית במסלול הרב-גילאי (א'-י')

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת הערבית במסלול הרב-גילאי (א'-י') לבדיקתה של ועדה מקצועית.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' נאסר בסל – החוג ללימודי הערבית והאיסלם , אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
  • ד"ר יאיר חורש – המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • ד"ר בסיליוס בוארדי – המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר-אילן