07/11/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי (א'-ו').
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' אורית בן-צבי, התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר
  • פרופ' רון בלונדר, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן
  • פרופ' רות זוזובסקי, מכללת סמינר הקיבוצים