06/02/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב – אפקה וסמינר הקיבוצים לפתוח תוכנית לימודים משותפת לתואר ראשון (B.Ed.Tech.) בהוראת הטכנולוגיה

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לרוח, חינוך ואמנויות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבחינת בקשת המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב – אפקה וסמינר הקיבוצים לפתוח תוכנית לימודים משותפת לתואר ראשון (B.Ed.Tech.) בהוראת הטכנולוגיה, כלהלן:

  • פרופ' משה ברק – המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון – יו"ר
  • פרופ' בת שבע אלון – המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן
  • פרופ' איליה לוין – בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב