12/02/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניתוח התנהגות

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניתוח התנהגות, כלהלן:
• פרופ' אסתר דרומי – בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב – יו"ר
• ד"ר נורית גל – המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין
• ד"ר אורית חצרוני – הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה