12/02/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לאמנות

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה במסגרת קבלת החלטות בנוהל מיוחד לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, כדלקמן:

  1. לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לאמנות.
  2. לאשר את הרכב הוועדה להלן:
    • פרופ' חיים פינקשלטיין – המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר
    • ד"ר חוה אלדובי – המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה (טרם אושרה במל"ג)
    • ד"ר עמרי הרצוג – המחלקה ליצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר (טרם אושר במל"ג)