21/05/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בניהול מידע וידע

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בעניין בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בניהול מידע וידע, והיא החליטה להעביר את הבקשה לבחינת ועדה שהרכבה כלהלן:
• פרופ' שיזף רפאלי – הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה, יו"ר
• פרופ' נועה אהרוני – ראשת המחלקה למדע המידע – אוניברסיטת בר אילן
• פרופ' גילה קורץ – ראשת התוכנית לתואר שני, הפקולטה לטכנולוגיה למידה, המכון הטכנולוגי חולון