24/09/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת להארכת ההסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה באישור הרכב הוועדה המוצעת על ידי  ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת להארכת ההסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' שלמה בק – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי -יו"ר
  • ד"ר הללי פינסון – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון
  • ד"ר ג'וליה רסניק – בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית