17/12/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Arch.) חד-חוגי בארכיטקטורה

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.Arch.) בארכיטקטורה, והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לשם בדיקת תוכנית הלימודים:

  • פרופ' נורית ליסובסקי- פרופ' חבר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון- יו"ר
  • פרופ' אדריכל צבי אפרת- המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל
  • ד"ר טליה מרגלית – ביה"ס לארכיטקטורה, אוניברסיטת תל-אביב