14/01/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.O.T.) חד-חוגי בריפוי בעיסוק

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל אודות בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.O.T.) חד-חוגי בריפוי בעיסוק והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה הא לבדיקת תוכנית הלימודים:

  • פרופ' נעמי וינטראוב – ראש ביה"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' תמר וייס – החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' נעמי כץ – ביה"ס לריפוי בעיסוק, הקריה האקדמית אונו
  • ד"ר לירון למאנש – החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה