14/01/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Op.) חד-חוגי באופטומטריה

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל בנושא בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Op.) חד-חוגי באופטומטריה, והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לבדיקת תוכנית הלימודים כלהלן:

  • פרופ' ניצה כהן – הפקולטה לרפואה, הטכניון – יו"ר
  • פרופ' דב ויינברגר – הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' אריאלה שאג – גורדו ן – המכללה האקדמית הדסה