23/06/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  והיא החליטה  לאשר את ההרכב להלן:

  • פרופ' סמדר בן אשר, יו"ר הוועדה – אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' שמואל שולמן, חבר ועדה – אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' אריה נדלר, חבר ועדה – אוניברסיטת תל-אביב