23/06/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון  (B.A.) בחשבונאות כלהלן:

  • פרופ' אתי אינהורן – הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א
  • ד"ר קרן בר חוה – בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית
  • ד"ר דורון ישראלי – בית הספר למינהל עסקים, המרכז הבינתחומי בהרצליה