18/08/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה לבחינת בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם וללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית כלהלן:

  • פרופ' דוד אופנהיים, המחלקה לפסיכולוגיה, באוניברסיטת חיפה
  • פרופ' נעמה עצבה פוריה , המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' רות שרבני ראש המגמה לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית בבית הספר למדעי ההתנהגות המכללה האקדמית ת"א יפו