10/12/13

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי הרב-תחומי בנגב (בהקמה) לקבל אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר בוגר (LL.B.) במשפטים

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת הבקשה של המרכז האקדמי הרב-תחומי בנגב (בהקמה) לקבלת אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לתואר ראשון במשפטים (LL.B.).
  2. להלן הרכב הוועדה המאושר:
  • פרופ' עמנואל גרוס – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' גדעון פרחומובסקי – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' סוזי נבות – בית הספר למשפטים, המכללה למינהל
  • פרופ' מיגל דויטש – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

גב' אנה בן-מנשה תרכז את הוועדה.

3. הוועדה תחל לפעול לאחר יישום החלטת המל"ג בנושא לקריטריונים החדשים לפתיחת מוסד חדש עליהם החליטה המל"ג בישיבתה ביום 15.10.2013.