17/07/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים

בישיבתה שהתקיימה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים, כפי שאושר על ידי ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' דן מרום, יו"ר הוועדה- בית הספר להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' מרק מלמד, חבר ועדה- הפקולטה להנדסה, בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב
  • ד"ר עמר גורביץ, חבר ועדה- המחלקה להנדסת מערכות תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון