20/06/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום כ”ו בסיון תשע”ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה, כלהלן:

  • ד”ר גיא רוט – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב – יו”ר
  • פרופ’ גלי רחל צינמון – בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ’ רחל סגינר – אמריטוס הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה