07/11/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,  והחליטה לאשר לבדיקת התוכנית את הרכב הוועדה המעודכן, כלהלן:

  • ד"ר גיא רוט – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב – יו"ר
  • פרופ' גלי רחל צינמון – בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' אריאל כנפו נעם – המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית