12/11/13

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול ובניית מותגים

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול ובניית מותגים.
  2. ועדת הבדיקה תתבקש לבחון את נחיצותו של התחום כתחום אקדמי.
  3. ועדת הבדיקה תתבקש לבחון את התאמת התוכנית לשם המוצע.
  4. דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה / במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
  5. לאשר את הרכב הוועדה, כלהלן:
  • פרופ' יוג'ין יפה – ראש התוכנית ללימודי מוסמך במינהל עסקים, המרכז האקדמי רופין – יו"ר
  • פרופ' שלמה למפרט – ראש החוג לניהול מערכות בריאות, תיירות, והתמחות במשאבי אנוש במכללה האקדמית הדסה ירושלים
  • פרופ' רם הרשטיין – הפקולטה למינהל עסקים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמן גן
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה

6. לחזק את הרכב הוועדה בחבר נוסף מתחום העיצוב הגרפי והפרסום.

7. לאחר אישורו של פרופ' עזרי טרזי את החבר הנוסף, תוכל הוועדה להתחיל בעבודתה.