20/06/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) (ללא תזה) בגרונטולוגיה יישומית

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והיא מחליטה להעביר את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בגרונטולוגיה יישומית (ללא תזה), לבחינת ועדה ולאשר את הרכבה.  הרכב הוועדה שאושר כלהלן:

  • פרופ' פרלה ורנר – הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, יו"ר
  • ד"ר שרון שיוביץ עזרא – ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' עמית שרירא – החוג המשולב למדעי החברה בבר אילן.