20/06/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול בהתמחות ניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה להעביר את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול בהתמחות ניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים לבחינת ועדה ולאשר את הרכבה.  הרכב הוועדה שאושר כלהלן:

  • פרופ' יעקב ובר – ביה"ס למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל, יו"ר
  • ד"ר איתי אטר – הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב
  • ד"ר שי הראל – ביה"ס למינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים