20/06/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.H.A.) בניהול מערכות בריאות

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. למנות ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול מערכות בריאות.
  2. לאשר לבדיקת התוכנית את הרכב הוועדה, כלהלן:
  • פרופ' יעקב רופא – בית הספר למדעי הבריאות – המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט – יו"ר
  • פרופ' אריה מלניק – החוג לכלכלה – אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' שמואל סטשבסקי – המחלקה לכלכלה ומינהל עסקים – אוניברסיטת אריאל