12/11/13

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים, כלהלן:

  • פרופ' יורם שחר – בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה – יו"ר
  • פרופ' עפרה גולדשטיין גדעוני – החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
  • ד"ר דניאלה גורביץ – הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר-אילן
  • ד"ר גליה פרס בר-נתן – המכון ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה