27/09/16

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה במדעי הבריאות והשיקום

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה  לאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה  במדעי הבריאות והשיקום.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' ערן לייטרסדורף – הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' אפרת דגן – הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' ליאת קישון רבין – הפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב