23/05/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים לבחינת ועדה.
  2. לאשר את הרכב הוועדה לבחינת הבקשה, כלהלן:
  • פרופ' אורלי שדה – בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר
  • פרופ' אתי אינהורן – הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' שי צפריר – החוג למינהל עסקים באוניברסיטת חיפה