24/04/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת הקריה אקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים כלהלן:

  • פרופ' אתי אינהורן – הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, יו"ר
  • פרופ' שי צפריר – החוג למינהל עסקים באוניברסיטת חיפה
  • ד"ר קרן בר-חווה – ביה"ס למינהל עסקים באוניברסיטה העברית