29/05/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת חמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) למסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת חמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראה" במסלול העל יסודי, לבדיקתה של ועדה מקצועית.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' אדם לפסטיין – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב – יו"ר
  • פרופ' מירה קרניאלי – מכללת אורנים
  • ד"ר צפריר גולדברג – החוג ללמידה הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה