20/06/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Teach) "מוסמך בהוראה" לבית הספר היסודי

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה לאשר את הרכב הוועדה, כלהלן:

  • פרופ' שלמה בק – מכללת קיי – יו"ר
  • פרופ' מירה קרניאלי- אורנים, המכללה האקדמית לחינוך
  • ד"ר קוסאי חאג' יחיא – המכללה האקדמית בית ברל.