10/02/15

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות, לקבל הסמכה להעניק תואר בוגר בהוראה B.Ed. בניהול עסקי במסלול העל יסודי

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 30.12.2014, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, לקבל הסמכה העניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בניהול עסקי במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב).  ההרכב המאושר כלהלן:

  • פרופ' אריה רייכל מביה"ס לניהול מאוניברסיטת בן גוריון, יו"ר
  • פרופ' דפנה קריב מביה"ס למינהל עסקים מהמסלול האקדמי של המכללה למינהל (ראש המחלקה לאסטרטגיה ויזמות)
  • ד"ר מגדה גרוס , מפמ"ר מגמת ניהול עסקי , ומגמת הנדסת תעשיה וניהול, משרד החינוך