20/06/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Teach) ללא תזה "מוסמך בהוראת המתמטיקה" במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה להעביר את בקשת סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראת המתמטיקה" במסלול העל יסודי, לבדיקתה של ועדה מקצועית ולאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' מרדכי מירון – ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב- יו"ר
  • פרופ' שלמה וינר – אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
  • ד"ר אילנה לבנברג – המכללה לחינוך האקדמית גורדון.
  • גב' שרי אנגלנדר – מרכזת הוועדה.