09/08/16

אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה – בהתאם לנוהל פנימי לביצוע תהליך הבדיקה להכרה של מוסדות להשכלה גבוהה – החלטת מועצה מיום 30.6.2015

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) דנה המועצה להשכלה בנושא שבנדון היא החליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, כלהלן:

  • פרופ' מוטי סוקולוב – לשעבר נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב – יו"ר הוועדה להכרה
  • פרופ'  שפרה שגיא מאוניברסיטת בן גוריון – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכניות הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה במל"א
  • פרופ' יעקב עירם מאוניברסיטת בר אילן – יו"ר הוועדה שבדקה את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במל"א
  • פרופ' שיזף רפאלי מאוניברסיטת חיפה – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע ניהוליות במל"א
  • פרופ' יובל שחר מאוניברסיטת בן גוריון – יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול תשתיות מידע

בהמשך לביקורת על התנהלות המוסד שנערכת ע"י חשבות מל"ג/ות"ת באמצעות רו"ח חיצוני לצורך הארכת ההכרה במוסד, ובהמשך לממצאי המעקב אחר תיקון ליקויים, הוועדה תחל עבודתה רק לאחר עמידת המוסד בהתניות שנקבעו בהחלטת ות"ת מיום 13.7.2016.