20/06/17

אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (LL.M.) עם תזה במשפטים

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה  לאשר את הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (LL.M.)  עם תזה במשפטים, כלהלן:

  • פרופ' יורם שחר – בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, יו"ר
  • פרופ' ברק מדינה – הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' טליה פישר – הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב