06/02/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית גורדון לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתקשורת במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לרוח, חינוך ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך גורדון להאריך את ההסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתקשורת במסלול העל-יסודי.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' אלי אברהם – החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה, יו"ר
  • ד"ר אלה באואר – החוג לתקשורת וקולנוע, סמינר הקיבוצים
  • ד"ר עמית קמה – החוג לתקשורת, מכללת עמק יזרעאל