11/04/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה של שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר שני (M.Des.) עם וללא תזה בעיצוב

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה המוצע לבחינת הארכת ההסמכה של שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר שני בעיצוב (M.Des.) עם וללא תזה כלהלן:
• פרופ' גבי גולדשמידט – הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל
• פרופ' דנה אריאלי – הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון
• פרופ' קני סגל – החוג לעיצוב תעשייתי מכליל במכללה האקדמית הדסה