18/06/19

אישור הרכב ועדה לבדיקת חידוש ההסמכה של אוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להקים ועדה לבדיקת חידוש ההסמכה של אוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל.
2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' ישראל ברטל –החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האונ' העברית – יו"ר
• פרופ' זאב ספראי –המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה – אונ' בר-אילן
• פרופ' יובל גדות – החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום – אונ' תל אביב